TUBTONG SCHOOL

ออกกำลังกายยามเช้า up and down กับนักเรียนทับทอง

undefined

 

 ...

การออกกำลังกายเป็นการฝึกให้เด็กๆ ได้พัฒนาทักษะด้านการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน
เช่น การกระโดด การเต้นไปในท่าทางต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องสนุกและท้าทายสำหรับเด็ก
ทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกายให้มีสมรรถภาพที่สูงขึ้น เพิ่มความแข็งแรง
และความยืดหยุ่น รวมถึงพัฒนาด้านการเรียนรู้เด็กๆ ไปพร้อมกันอีกด้วยค่ะ


ที่มา : The Little gym Rama3 By Kru Boa

อนาคตที่ดีเริ่มต้นได้ที่ทับทอง

undefined

ที่โรงเรียนทับทอง นักเรียนทุกคนจะได้รับการสั่งสอนความรู้เพื่อเสริมสร้างอนาคตที่ดี ด้วยคุณครูที่มีประสิทธิภาพในการสอน พร้อมการอบรมที่เน้นหลัก “วินัยเชิงบวก” ที่จะปลูกฝังนักเรียนให้มีความรับผิดชอบ เรียนรู้อย่างสนุก และมีความสุขที่ได้มาโรงเรียนอีกด้วยค่ะ

การสอน และการฝึกฝนวินัยเชิงบวกให้กับนักเรียน จะทำให้พวกเขามีพฤติกรรมที่เหมาะสมดังต่อไปนี้

วินัยเชิงบวกจะทำให้นักเรียนไม่รู้สึกเหมือนโดนสั่ง หรือบังคับ ทำให้เขาเต็มใจที่จะทำตามกฏระเบียบ
วินัยเชิงบวกจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างพ่อแม่ และนักเรียน
วินัยเชิงบวกจะทำให้นักเรียนเรียนรู้ทักษะการมีระเบียบอย่างยั่งยืน
วินัยเชิงบวกจะสร้างความมั่นใจ ให้นักเรียนสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ท้าทาย
การสร้างวินัยเชิงบวกช่วยให้นักเรียนรู้จักจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้อย่างถูกกาลเทศะ


วินัยเชิงบวกจะส่งผลให้นักเรียน มีความฉลาดในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

ความฉลาดทางสังคม
โดยจะสังเกตได้ว่านักเรียน รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงหรือสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี 
 แล้วยังสามารถรับรู้อารมณ์คนรอบข้าง พร้อมทั้งเป็นผู้ฟังที่ดี และเข้าใจว่าคนอื่นรู้สึกอย่างไร


ความฉลาดทางอารมณ์
นักเรียนเริ่มรู้จักคิดและควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้โดยไม่ต้องมีใครบอกหรือแนะนำ ทำให้นักเรียน
สามารถจัดการอารมณ์ และความรู้สึกของตัวเองได้อย่างสมดุล


ความฉลาดทางจิตใจ
นักเรียนจะเริ่มรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น อีกทั้งยังมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แลัวยังมีคุณธรรมจริยธรรม

“ครู” เป็นส่วนสำคัญในการเรียนรู้ของเด็กๆ

 

undefined

ในหนึ่งวันลูกๆ ของคุณนั้น ต้องใช้เวลาอยู่กับคุณครูมากถึง 8 ชั่วโมง ดังนั้นผู้ปกครองควรให้ความสำคัญกับคุณครูไม่แพ้หลักสูตรหรือนโยบายของโรงเรียน เพราะคุณครูคือผู้ที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์รวมทั้งยังต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน เพื่อวางรากฐานให้นักเรียนสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต ดังนั้นโรงเรียนทับทองจึงให้ความสำคัญกับการเตรียมคุณครูให้มีความพร้อม ด้วยหลักการที่เคร่งครัด ดังต่อไปนี้ค่ะ

ประการที่ 1 คุณครูจะต้องมีความรู้ดี
คุณครูจะต้องเข้าใจเนื้อหาการสอนได้แตกฉาน และสามารถเชื่อมโยงทฤษฎีความรู้สู่การปฎิบัติ และประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนให้เกิดความสนุก เพื่อสร้างการเรียนรู้ที่จะทำให้นักเรียนสนใจ และเข้าใจเนื้อหาของการสอนจนนำไปใช้ได้จริง

 

ประการที่ 2 รักและศรัทธาในอาชีพครู
คุณครูจะต้องมีใจรักในอาชีพครู และมีจริยธรรม เข้าใจความหมายของคำว่า “ครู” อย่างท่องแท้
มีความเมตตากรุณา และเห็นคุณค่าของนักเรียน

 

ประการที่ 3 มีมนุษยสัมพันธ์ดี
คุณครูจะต้องมีความเข้าอกเข้าใจ และพร้อมให้ความช่วยเหลือทั้งกับลูกศิษย์ และผู้ปกครอง
รวมถึงยังต้องมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับคุณครูท่านอื่นๆ อีกด้วย

 

ประการที่ 4 ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
คุณครูที่โรงเรียนทับทอง นอกจากจะมีความรู้เดิมที่ดีอยู่แล้ว ยังต้องได้รับโอกาสที่จะเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆ ให้เป็นสากลเพื่อที่จะสามารถนำองค์ความรู้ใหม่มาใช้พัฒนาตนเอง และวิธีการสอนอย่างต่อเนื่อง

 

ประการที่ 5 บุคลิกภาพดี
คุณครูจะต้องมีลักษณะท่าทางดี แต่งกายสะอาด ดูสุภาพเรียบร้อย และพูดจาไพเราะ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน

 

ประการที่ 6 พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆ
นอกจากเป็นคุณครูที่ดีแล้ว คุณครูยังจะต้องเป็นนักเรียนที่ดีพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
พร้อมเปิดรับความคิดเห็นให้ทันยุคสมัย เรียนรู้เรื่องวิชาการ เทคโนโลยี และเครื่องมือในการสอนที่เป็นสากล

งานทับทองแฟร์ครั้งที่ 799 ปี 2557

ภาพบรรยากาศงานทับทองแฟร์ ครั้งที่ 7 มาฝากกันค่ะ

ในงานนี้เด็กๆจะได้สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย รวมทั้งได้รับความรู้ควบคู่กันไปด้วยค่ะ

 

undefined    undefined    undefined

 

ผู้ปกครองสามารถดูรูปภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/TZDluC เลยค่ะ

Home