กิจกรรม “โลกของเรา” ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3

29 ธันวาคม 2564 15:53

กิจกรรมศิลปะที่สร้างความตระหนักของการดูแลสิ่งแวดล้อม เด็กๆได้ paint ถุงรักษ์โลกโดยใช้ Concept เราร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม โดยกําหนดให้นักเรียนใช้ถุงผ้าที่ Paint ด้วยตนเองแล้วนำมาใช้จริงที่โรงเรียนตลอดปีการศึกษา และใช้ถุงผ้านี้แทนถุงพลาสติก

เพื่อเป็นการสร้างทักษะ Global Citizenship และความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านการเรียนรู้ถึงวิธีการสร้าง Social Impact on Environment โดยการบอกต่อ ชี้ชวนให้คนในครอบครัว เพื่อน และคนอื่นๆ เห็นถึงความสําคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยการไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมนี้ยังช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จัก Lifelong Learning หรือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้นักเรียนสามารถก้าวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

กิจกร…

27 มิถุนายน 2565 16:40

กิจกร…

23 มิถุนายน 2565 10:37

พิธีม…

20 มิถุนายน 2565 10:50

กิจกร…

20 มิถุนายน 2565 09:09

กิจกร…

17 มิถุนายน 2565 09:17

กิจกร…

17 มิถุนายน 2565 08:45

พันธมิตร