โรงเรียนได้ผ่านการประเมินความพร้อมเปิดเรียนของสถานศึกษา ผ่าน Thai Stop Covid Plus (TSC+)

08 มิถุนายน 2565 10:55

ทางโรงเรียนได้ผ่านการประเมินความพร้อมเปิดเรียนของสถานศึกษา ผ่าน Thai Stop Covid Plus (TSC+) จากกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นที่เรียบร้อย

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในโรงเรียน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน

โดยทางโรงเรียนได้กําหนดนโยบายตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนําและยังเพิ่มมาตรการต่างๆ เพื่อให้การดูแลและป้องกันนักเรียนและบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

#ประเมินความพร้อมเปิดเรียน

#กระทรวงสาธารณสุข

#ThaiStopCovidPlus

#ทับทอง

#อนุบาล

#ประถมศึกษา

#ทีมทับทอง

#โรงเรียนทางเลือก

#อนาคตที่ดีเริ่มวันนี้ที่ทับทอง

#TubtongSchool

#AlternativeSchool

#ExecutiveFunctions

#GlobalCitizenship

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

กิจกร…

27 มิถุนายน 2565 16:40

กิจกร…

23 มิถุนายน 2565 10:37

พิธีม…

20 มิถุนายน 2565 10:50

กิจกร…

20 มิถุนายน 2565 09:09

กิจกร…

17 มิถุนายน 2565 09:17

กิจกร…

17 มิถุนายน 2565 08:45

พันธมิตร