กิจกรรม “เกษตรยั่งยืน”

21 กุมภาพันธ์ 2565 15:09

กิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้ “เกษตรยั่งยืน” เรื่อง เกษตรอินทรีย์ และอาหารปลอดสารพิษของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3กิจกรรมในหลักสูตร Urban farming & Smart school เป็นการฝึกให้เด็กๆ ได้เข้าใจธรรมชาติของห่วงโซ่อาหาร ด้วยการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ การผลิต และบริโภคด้วยตนเอง ผ่านกิจกรรม “ปลูกผักบุ้งแบบเกษตรอินทรีย์”

โดยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ และลงมือปลูกผักปลอดสารพิษรับประทานเอง เพื่อปลูกฝังให้เด็กเกิด

• Global Citizenship• Environmental Sustainability: เรียนรู้เรื่องดิน และเมล็ดพันธุ์ต่างๆ ได้รับประทานอาหารที่สะอาด รสชาติของผักที่ไม่ปนเปื้อนสารพิษ เพราะเราปลูกเอง

• Social Sustainability: มีความเท่าเทียมกัน แบ่งปัน เอื้อเฟื้อ เพื่อสังคมที่แข็งแรง

• Economy Sustainability: ปลูกเองทานเอง เรียนรู้ที่จะปลูกผักตามฤดู ผักปลอดสารพิษ ประหยัดและปลอดภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

กิจกร…

23 สิงหาคม 2565 10:11

บอกรั…

23 สิงหาคม 2565 10:04

โครงก…

23 สิงหาคม 2565 10:00

รับมอ…

17 สิงหาคม 2565 09:40

กิจกร…

17 สิงหาคม 2565 09:32

พิธีถ…

17 สิงหาคม 2565 09:30

พันธมิตร