สมัครเรียน

ระดับอนุบาล

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนแผนกอนุบาล

หลักการสอน
โรงเรียนทับทองจัดการเรียนการสอนภายใต้มาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยยึดหลักปรัชญา การสร้างความสมดุลทางวิชาการและกิจกรรมเพื่อนำนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
โรงเรียนให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลเด็กเป็นรายบุคคลและยังได้นำนวัตกรรมการสอนระดับนานาชาติมาใช้เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความสามารถในระดับนานาชาติอย่างแท้จริง ดังนี้
Project Approach        วิธีการเรียนรู้ผ่านโครงงานเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้อย่างยั่งยืนให้แก่นักเรียนทับทอง
Anglia Examinations     ข้อสอบวัดผลภาษาอังกฤษจากประเทศอังกฤษ รัฐบาลอังกฤษรับรองและโรงเรียนได้นำมาใช้
                         เพื่อวัดมาตรฐานความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนทับทอง
Chinese                 สอนโดยสถาบัน Mulan โรงเรียนได้ให้สถาบัน Mulan มาจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
                         โดยหลักสูตร เน้นปูพื้นฐานทางการสื่อสารที่จะนำไปสู่การเรียนในระดับต่อๆ ไป
คณิตคิดเร็ว               ช่วยพัฒนาทักษะการคิดคำนวณให้แม่นยำและรวดเร็ว เป็นหลักการฝึกการคำนวณทาง
                         คณิตศาตร์ นำมาเสริมให้นักเรียนทับทองเพื่อสร้างความสนุกสนานในการเรียนเลข
                         มาเสริมให้เด็กนักเรียนทับทองเพื่อสร้างความสนุกสนานในการเรียนเลข
                         พร้อมกับปูพื้นฐานการคำนวณอย่างแม่นยำและถูกต้อง
101 Positive Discipline    หลักวิธีการสร้างวินัยเชิงบวกจากสหรัฐอเมริกาเป็นวิธีการที่โรงเรียนใช้ในการสื่อสารกับนักเรียน
                         ทำให้นักเรียนมีวินัย มีความรับบผิดชอบเรียนรู้อย่างสนุกสนานและมีความสุขกับการมาโรงเรียน
                         ซึ่งเป็นผลให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดอบรม 101
                         วิธีการสร้างวินัยเชิงบวก ให้แก่ท่านผู้ปกครองเพื่อนำไปใช้กับลูกที่บ้านด้วย

 

คณะครู
คุณวุฒิและประสบการณ์   คุณครูทุกคนในทับทองมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีทางการศึกษาและมีประสบการณ์ทางการ
                         สอนการดูแลเด็กไม่ต่ำกว่า 10 ปี  โรงเรียนมีนโยบายจัดอบรมส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาทักษะและ 
                         วิธีการสอนอย่างต่อเนื่องโดยได้ส่งครูเข้าอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ครูต่างชาติ               โรงเรียนทับทองมีครูต่างชาติ (Native Speaker) ประจำที่โรงเรียนเพื่อทำการสอนนักเรียนทุกระดับ

 

การรับนักเรียน            รับจำนวนจำกัดทุกห้องเรียน รับนักเรียนชาย - หญิง ( ไป – กลับ )
                         แบ่งเป็น 2  ภาคเรียนใน 1 ปีการศึกษา 
                         เรียนวันจันทร์ –  วันศุกร์  เวลา  08.00 –  15.30 น.
                         1.  ชั้นเตรียมอนุบาล  รับเด็กอายุ   1   ปี   6  เดือน   -   2  ปี
                         2.  ชั้นอนุบาล   1   รับเด็กอายุ   3   ปี
                         3.  ชั้นอนุบาล   2   รับเด็กอายุ   4   ปี
                         4.  ชั้นอนุบาล   3   รับเด็กอายุ   5   ปี 

 

หลักฐานการสมัคร         1.  รูปถ่าย ( ปัจจุบัน )  ขนาด  2  นิ้ว  จำนวน  2  ใบ
                         2.  รูปถ่ายผู้ปกครองขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  1  ใบ
                         3.  สำเนาสูติบัตร  1  ฉบับ
                         4.  สำเนาทะเบียนบ้าน  1  ฉบับ 

 

การชำระค่าใช้จ่าย         1.  ค่าเทอม ชำระปีละ 2  ภาคเรียน 
                         2.  กิจกรรมตลอดหลักสูตร ( ชำระครั้งเดียวในเทอมแรก )
                         3.  ค่าเครื่องใช้ส่วนตัว ( ชำระครั้งเดียว )
                         4.  ค่าแบบฝึกทักษะ (ระดับอนุบาล1 - 3)
                         5.  ค่าเครื่องแบบนักเรียน
                         6.  ค่ารถโรงเรียน (ถ้าใช้บริการ)

 

การรับนักเรียนกลับบ้าน    ผู้ที่มารับนักเรียนจะต้องแสดงบัตรรับที่ทางโรงเรียนออกให้ พร้อมทั้งลงชื่อและเวลาที่มารับในสมุด
                          รับทุกครั้ง 

 

การแต่งกาย              นักเรียนแต่งกายด้วยเครื่องแบบของโรงเรียน ดังนี้
                          - ชุดนักเรียน สวมถุงเท้าสั้นสีขาว รองเท้าหนังสีดำหุ้มส้นติดกระดุม
                          - ชุดกีฬา สวมถุงเท้า และรองเท้ากีฬาสีขาว

 

                              

 

เครื่องใช้ที่ผู้ปกครองต้องจัดหาเอง        1. ผ้าเช็ดตัวขนาดของเด็ก             1              ผืน
                                      2. ถ้วยน้ำชนิดมีหู(Stainless Steel)     1              ใบ
                                      3. เครื่องเขียน สีไม้                   1              ชุด

 

 

แผนกรับเลี้ยง             สำหรับผู้ปกครองที่ไม่สามารถมารับได้ในเวลาที่กำหนด โรงเรียนเปิดแผนกรับเลี้ยงนักเรียน
                         ทุกระดับชั้น หลังเลิกเรียนจนถึง 18.00 น. โดยมีคุณครูผู้ดูแล และมีค่าใช้จ่าย
                         เดือนละ 1,500 บาท ( รวมอาหารมื้อเย็น )

 

ตลอด 40 กว่าปีที่ผ่านมา โรงเรียนทับทองมุ่งสร้างความสมดุลทางวิชาการและกิจกรรมเพื่อให้นักเรียน ที่จบจากโรงเรียนทับทองประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเรียนต่อในหลักสูตรใด โดยได้สร้างหลักสูตร วิธีการสอน จากการผสมผสานทางด้านภาษา วิชาการ และการทำกิจกรรมอย่างลงตัวเหมาะสมกับเด็กในศตวรรษที่ 21 ที่จะต้องมีความรู้และทักษะพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอนาคต

 

แผนกธุรการ  : 02-5612004 , 02-579-0982 Fax : 02-5612704
โรงเรียนทับทอง  :  104 ซอย พหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
E–mail : [email protected]  facebook : www.facebook.com/tubtongschool  website : www.tubtong.com