สมัครเรียน

ระดับประถมศึกษา

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนแผนกประถมศึกษา

หลักการสอน
โรงเรียนทับทองจัดการเรียนการสอนภายใต้มาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( สมศ.) โดยยึดหลักปรัชญา การสร้างความสมดุลทางวิชาการและกิจกรรมเพื่อนำนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
โรงเรียนให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลเด็กเป็นรายบุคคลและยังได้นำนวัตกรรมการสอนระดับนานาชาติมาใช้เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความสามารถในระดับนานาชาติอย่างแท้จริง ดังนี้
Project Approach        วิธีการเรียนรู้ผ่านโครงงานเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้อย่างยั่งยืนให้แก่นักเรียนทับทอง
Mad Science            กลุ่มผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์ที่มาจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนทับทอง
                         เพื่อเสริมสร้างทักษะการสังเกตและหลักการคิดอย่างมีเหตุผล
Standardized English    ข้อสอบวัดผลภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ ซึ่งโรงเรียนทับทองนำมาให้นักเรียนสอบ
Examinations            เพื่อวัดมาตรฐาน  และ ความสามารถ และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน
Chinese                 โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนภาษาจีน โดยเน้นปูพื้นฐานทางการสื่อสาร
                         ที่จะนำไปสู่การเรียนในระดับต่อๆไป
คณิตคิดเร็ว              ช่วยพัฒนาทักษะการคิดคำนวณให้แม่นยำและรวดเร็ว เป็นหลักการฝึกการคำนวณทางคณิตศาตร์  
                         นำมาเสริมให้นักเรียนทับทองเพื่อสร้างความสนุกสนานในการเรียนเลข พร้อมกับปูพื้นฐาน
                         การคำนวณอย่างแม่นยำและถูกต้อง

 

คณะครู
คุณวุฒิและประสบการณ์   คุณครูทุกคนในทับทองมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีทางการศึกษาและมีประสบการณ์ทางการ
                         สอนการดูแลเด็กไม่ต่ำกว่า 10 ปี
                         โรงเรียนมีนโยบายจัดอบรมส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาทักษะและ 
                         วิธีการสอนอย่างต่อเนื่องโดยได้ส่งครูเข้าอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ครูต่างชาติ               โรงเรียนทับทองมีครูต่างชาติ (Native Speaker) ประจำที่โรงเรียนเพื่อทำการสอนนักเรียนทุกระดับ

 

การรับนักเรียน            รับจำนวนจำกัดทุกห้องเรียน รับนักเรียนชาย - หญิง ( ไป – กลับ )
                         แบ่งเป็น 2  ภาคเรียนใน 1 ปีการศึกษา 
                         เรียนวันจันทร์ –  วันศุกร์  เวลา  08.00 –  15.30 น.
                         รับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  –  6  ,  อายุตั้งแต่ 6 –  12 ปี
                         

 

หลักฐานการสมัคร         1.  ใบรับรองและหลักฐานจากโรงเรียนที่เคยศึกษาอยู่
                         2.  รูปถ่ายขนาด   2   นิ้ว   3   ใบ
                         3.  สำเนาสูติบัตร 2   ฉบับ
                         4.  สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 

 

การชำระค่าใช้จ่าย         1.  ค่าเทอม ชำระปีละ 2  ภาคเรียน 
                         2.  กิจกรรมตลอดหลักสูตร ( ชำระครั้งเดียวในเทอมแรก )
                         3.  ค่ารถโรงเรียน ( ถ้าใช้บริการ )
                         4.  ค่าหนังสือและสมุด ( ชำระครั้งเดียวในภาคเรียนที่ 1 )

 

การรับนักเรียนกลับบ้าน    1. ให้ผู้ปกครองลงชื่อรับนักเรียนในสมุดทุกครั้ง
                         2. ขอให้ผู้ปกครองมารับภายในเวลา 17.00 น. เนื่องจากมีครูดูแลถึงเวลา 17.00 น.เท่านั้น

 

การแต่งกาย              

 

              

 

 

 

 

ตลอด 40 กว่าปีที่ผ่านมา โรงเรียนทับทองมุ่งสร้างความสมดุลทางวิชาการและกิจกรรมเพื่อให้นักเรียน ที่จบจากโรงเรียนทับทองประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเรียนต่อในหลักสูตรใด โดยได้สร้างหลักสูตร วิธีการสอน จากการผสมผสานทางด้านภาษา วิชาการ และการทำกิจกรรมอย่างลงตัวเหมาะสมกับเด็กในศตวรรษที่ 21 ที่จะต้องมีความรู้และทักษะพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอนาคต

 

แผนกธุรการ  : 02-5612004 , 02-579-0982 Fax : 02-5612704
โรงเรียนทับทอง  :  104 ซอย พหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
E–mail : [email protected]  facebook : www.facebook.com/tubtongschool  website : www.tubtong.com