การซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

15 Feb. 2565 14:16

โดยมีการจำลองเหตุการณ์เมื่อเกิดเพลิงไหม้ และชี้แจงแนวทางปฏิบัติตนให้ปลอดภัยเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในการอพยพหนีไฟ โดยในการฝึกซ้อมเริ่มตั้งแต่การฟังเสียงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ การเคลื่อนย้ายนักเรียนทุกคนไปยังจุดรวมพล และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ และรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

โรงเรียนทับทองได้จัดให้มี “การซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2564” ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

โดยมีการจำลองเหตุการณ์เมื่อเกิดเพลิงไหม้ และชี้แจงแนวทางปฏิบัติตนให้ปลอดภัยเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในการอพยพหนีไฟ โดยในการฝึกซ้อมเริ่มตั้งแต่การฟังเสียงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ การเคลื่อนย้ายนักเรียนทุกคนไปยังจุดรวมพล และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ และรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

Partnerships