นักเรียนอายุ 5-11 ปี โรงเรียนทับทอง ได้เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ (ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็ก)

15 Feb. 2565 14:19

โรงเรียนทับทองได้ประสานงานกับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้นักเรียนอายุ 5-11 ปีตามรายชื่อที่คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช) กำหนด ได้เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ (ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็ก) ที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เป็นที่เรียบร้อย เพื่อความปลอดภัย และเพื่อให้ร่างกายของนักเรียนมีภูมิคุ้มกันสูงเพียงพอที่จะป้องกันโควิด-19 ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการกลับมาเรียนที่โรงเรียนอย่างเต็มรูปแบบในสัปดาห์นี้

การเข้ารับวัคซีนโควิดเป็นเพียงการป้องกันการเจ็บป่วยและช่วยลดความรุนแรงของโรคเท่านั้น ไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อ เพราะฉะนั้นนักเรียน คณะครู และบุคลากรทุกคน ควรดูแลสุขภาพ สุขอนามัย รักษาความสะอาด ล้างมือบ่อยๆ และสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยและลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

ทางโรงเรียนขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ที่อำนวยความสะดวกให้นักเรียนได้รับวัคซีนฯ เป็นอย่างดี และ คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช) ที่ได้จัดสรรวัคซีนโควิดให้แก่นักเรียน

Partnerships