ข้อปฏิบัติการเดินรถยนต์รับ-ส่งนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

25 Nov. 2564 14:54

โรงเรียนได้จัดทำข้อปฏิบัติการเดินรถยนต์รับ-ส่งนักเรียน สำหรับการกลับเข้ามาเรียนที่โรงเรียนตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

ผู้ปกครองสามารถรับ-ส่งนักเรียนได้ที่ประตู 1 เท่านั้น โดยประตู 1 จะเปิดเวลา 07.00 น. และ ปิดเวลา 17.00 น.

ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการเดินรถยนต์รับ-ส่งนักเรียน ดังรูปที่ได้แนบมานี้

Partnerships