หลักสูตรอนุบาล

หลักการสอน

“โรงเรียนทับทอง สร้างความสมดุลทางวิชาการและกิจกรรม เพื่อนำนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ” คือปรัชญาของโรงเรียนทับทอง ที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อที่ว่า การสร้างทักษะการเรียนรู้และประสบการณ์ชีวิต ต้องมีความสมดุลกัน

หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนทับทอง จึงได้นำหลักธรรม “มัชชิมาปฏิปทา” หรือ “การเดินทางสายกลาง” มาปรับใช้ โดยปูพื้นฐานการเรียนรู้นี้ตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพราะถ้าหากได้รับการปูพื้นฐานที่มั่นคงสมดุลทั้งทักษะการเรียนรู้และประสบการณ์ชีวิตตั้งแต่ในวัยนี้ เด็กจะสามารถนำทักษะและประสบการณ์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขต่อไปในอนาคต

“โรงเรียนทับทอง” จึงส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จากการเรียนรู้ผ่านโครงงาน (Project Approach) พัฒนาแนวการเรียนการสอนตามหลักของ Reggio Emilia ที่เน้นทักษะกระบวนการทางความคิด การวางแผน การคาดคะเนคำตอบ และลงมือปฏิบัติจริง เพราะเราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความอยากที่จะเรียนรู้อยู่ในตัวเอง

โรงเรียนทับทองได้ปรับแนวการเรียนการสอนนี้ให้เข้ากับบริบทความเป็นไทย โดยเด็กปฐมวัยทุกคนจะได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย ทางโรงเรียนบูรณาการวิชาการด้านต่างๆด้วยหลักสูตรที่เป็น Intensive English Program and Computer มีการวัดระดับมาตรฐานการเรียนรู้ในทุกหน่วยการเรียนเป็นรายบุคคล โดยเฉพาะการใช้ภาษาอังกฤษ ด้วยข้อสอบ Anglia Examination จากประเทศอังกฤษ ทั้งก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนต่อไป

ซึ่งในทุกกระบวนการเรียนรู้ ทางโรงเรียนจะมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด เพื่อรายงานผลการเรียนรู้ พัฒนา และร่วมกันปรับปรุงแก้ไขในทุกระยะ เพื่อการพัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

กิจกรรมเสริมหลักสูตรของโรงเรียนทับทอง เป็นกิจกรรมที่ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อเติมความรู้ และทักษะในด้านต่างๆให้นักเรียน ด้วยความตั้งใจในการที่จะเสริมสร้างประสบการณ์ชีิวิต ฝึกทักษะการปฏิสัมพันธ์กับผู้คน เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย การแสดงความกตัญญูต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนร่วมกัน โดยมีกิจกรรมเสริมทักษะในด้านต่างๆดังต่อไปนี้

  • Project Approach  วิธีการเรียนรู้ผ่านโครงงานเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้อย่างยั่งยืนให้แก่นักเรียนทับทอง
  • ภาษาอังกฤษ   หลักสูตรสอนภาษาอังกฤษ “Can Do” เน้นธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็ก ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การเล่นเกม ร้องเพลง และการทำงานศิลปะ โดยเน้นทักษะการฟัง พูด สนทนาและโต้ตอบ กับครูเจ้าของภาษา เพื่อให้คุ้นชินและสามารถออกเสียงสำเนียงได้อย่างถูกต้อง
  • ภาษาจีน   หลักสูตรสอนภาษาจีนมาตรฐานระดับสากล หนึ่งในสถาบันสอนภาษาจีนที่ได้รับความเชื่อถือสูงสุด ที่เน้นส่งเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ กับครูผู้เชี่ยวชาญเจ้าของภาษา
  • คณิตคิดเร็ว  ช่วยพัฒนาทักษะการคิดคำนวณให้แม่นยำและรวดเร็ว เป็นหลักการฝึกการคำนวณทางคณิตศาตร์ นำมาเสริมให้นักเรียนทับทองเพื่อสร้างความสนุกสนานในการเรียนเลข พร้อมกับปูพื้นฐาน การคำนวณอย่างแม่นยำและถูกต้อง
  • ดนตรี  กิจกรรมดนตรีหลากหลายรูปแบบที่ทางโรงเรียนคัดสรรมาใช้ในห้องเรียน ล้วนถูกนำมาใช้เพื่อฝึกตรรกะของ “แผนที่ความคิด” หรือ “Mind Mapping” เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมองซีกขวาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เด็กๆจะได้ทำกิจกรรมที่ต้องอาศัยการฟัง การร้องเพลงด้วยทำนองง่ายๆ และการแสดงท่าทางประกอบเพลง ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้เด็กสามารถอ่านตัวโน๊ตเบื้องต้นได้อย่างคล่องแคล่ว และส่งเสริมให้เด็กมีความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง
  • Computer  หลักสูตร “True Click Life” ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากคุณ บอย โกสิยพงศ์ นักแต่งเพลงชื่อดังของประเทศไทย โดยได้นำบทเพลงต่างๆมาใช้เป็นสื่อการสอน พร้อมสอดแทรกพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องและมารยาทในการใช้เครื่องมือ สร้างความสนุกสนานให้เด็กๆผ่านตัวละคร
  • ศิลปะ   จากหลักการของ Reggio Emilia ที่เชื่อว่า “ศิลปะ” จะช่วยส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการ โรงเรียนทับทองจึงให้เด็กๆได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมตามความสนใจ ไม่ว่าจะเป็น การวาด การระบายสี หรือการฝึกกล้ามเนื้อมือโดยการ ฉีก แปะ ปั้นและสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ ตกแต่งต่างๆ เพื่อฝึกฝนการประสานสัมพันธ์ระหว่างตาและกล้ามเนื้อมือ
  • กีฬา   ทักษะทางกีฬาพื้นฐานที่เด็กๆทุกคนควรมีตั้งแต่ปฐมวัย คือทักษะการ “ว่ายน้ำ” เพื่อฝึกให้เด็กไม่กลัวน้ำและสามารถเอาตัวรอดเมื่ออยู่ในน้ำได้ โรงเรียนทับทองจะฝึกทักษะการว่ายน้ำตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน เริ่มจากท่าทางการว่ายที่ถูกต้อง ตั้งแต่ท่าง่ายจนถึงท่ายาก การว่ายน้ำจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กให้มีความแข็งแรง
  • พระพุทธศาสนา   “กิจกรรมหนูน้อยปฏิบัติธรรม” ช่วยส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและฝึกสมาธิเบื้องต้นสำหรับเด็ก เด็กๆจะได้เรียนรู้พุทธประวัติและการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีจากกิจกรรมนี้

คณะครู

คุณครูโรงเรียนทับทองทุกคนมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาตรี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้ผ่านการอบรมทางการสอน โดยกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงสถาบันทางการศึกษาต่างๆ และมีประสบการณ์ทางการสอนและดูแลเด็กมาแล้วทั้งสิ้น ทางโรงเรียนได้มีการประเมินและพัฒนาศักยภาพคุณครูอย่างต่อเนื่อง เพื่อมาตรฐานการสอนที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียน