หลักสูตรประถม

หลักการสอน

โรงเรียนทับทองจัดการเรียนการสอนภายใต้มาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( สมศ.) โดยยึดหลักปรัชญา “ การสร้างความสมดุลทางวิชาการและกิจกรรมเพื่อนำนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ” โรงเรียนให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลเด็กเป็นรายบุคคลและยังได้นำนวัตกรรมการสอนระดับนานาชาติมาใช้เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความสามารถในระดับนานาชาติอย่างแท้จริง ดังนี้

 

 • Mad Science   กลุ่มผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์ที่มาจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนทับทองเพื่อเสริมสร้างทักษะการสังเกตและหลักการคิดอย่างมีเหตุผล
 • Standardized English   ข้อสอบวัดผลภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ ซึ่งโรงเรียนทับทองนำมาให้นักเรียนสอบเพื่อวัด Examinations มาตรฐาน และ ความสามารถ และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน
 • Chinese   โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนภาษาจีน โดยเน้นปูพื้นฐานทางการสื่อสารที่จะนำไปสู่การเรียนในระดับต่อๆไป
 • คณิตคิดเร็ว   ช่วยพัฒนาทักษะการคิดคำนวณให้แม่นยำและรวดเร็ว เป็นหลักการฝึกการคำนวณทางคณิตศาตร์ นำมาเสริมให้นักเรียนทับทองเพื่อสร้างความสนุกสนานในการเรียนเลข พร้อมกับปูพื้นฐาน การคำนวณอย่างแม่นยำและถูกต้อง

 • คณะครู

  คุณวุฒิและประสบการณ์ :   คุณครูทุกคนในทับทองมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีทางการศึกษา และมีประสบการณ์ทางการสอนการดูแลเด็กไม่ต่ำกว่า 10 ปี โรงเรียนมีนโยบายจัดอบรมส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาทักษะและวิธีการสอนอย่างต่อเนื่องโดยได้ส่งครูเข้าอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  ครูต่างชาติ :   โรงเรียนทับทองมีครูต่างชาติ (Native Speaker) ประจำที่โรงเรียนเพื่อทำการสอนนักเรียนทุกระดับ


  นักเรียนทับทอง

  มีคุณลักษณะมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้แสวงหาความรู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีความเต็มใจในการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีประโยชน์กับทางโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ

  โรงเรียนทับทอง

  มั่นใจว่า ทางโรงเรียนมีศักยภาพมากที่จะผลิตนักเรียนให้เป็นผู้มีต้นทุนชีวิตที่เหมาะสมทั้งความรู้และความสามารถ มีจิตใจดี มุ่งมั่นทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ