เยี่ยมชมโรงเรียนบริเวณโรงเรียน

ภายในอาคาร

ห้องเรียน

ห้องคอมพิวเตอร์

โรงยิม

สระว่ายน้ำ

สนามเด็กเล่น

รถโรงเรียนระดับอนุบาล

เข้าแถว

เวลาเรียน

อาหารกลางวัน

สนามเด็กเล่น

วิชาพละ

สระว่ายน้ำ


ระดับประถม

เข้าแถว

เวลาเรียน

ห้องวิทยาศาสตร์

ห้องสมุด

อาหารกลางวัน

สนามเด็กเล่น

วิชาพละ

วิชาดนตรี

วิชานาฏศิลป์