การเรียนการสอน

ระดับประถม

การจัดการเรียนการสอนระดับประถม

EF, Positive discipline and growth mindset

EF, POSITIVE DISCIPLINE AND GROWTH MINDSET

วิธีการสอนของโรงเรียนทับทองเพื่อให้หลักสูตรได้ประสิทธิภาพมากที่สุด เราจึงมีเป้าหมายที่จะพัฒนาทักษะสมอง Executive Functions of the Brain (EF) ของเด็กให้แข็งแรง โดยการใช้การสร้างวินัยเชิงบวก ให้เด็กมีกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ในระดับประถมศึกษาหลักสูตรเริ่มมีความเข้มข้นในเนื้อหามากขึ้น ทางโรงเรียนทับทองจึงได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการสอนมากกว่าเนื้อหาวิชาที่สอน กระบวนการสอนหนึ่งที่สำคัญที่ทางโรงเรียนใช้เพื่อพัฒนาทักษะ EF อยู่ในรูปแบบของ Problem Base Learning เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ ปัญหาต่างๆ และสร้างกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา นอกจากนี้ การเรียนการสอนยังมีรูปแบบของ โครงงาน (Project Base Learning) ให้เด็กได้รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความกล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่เหมาะสม โดยกระบวนการทั้งหมดดำเนินการโดยใช้หลักการสร้างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline) ให้เด็กเกิดกรอบความคิดที่เติบโต (Growth Mindset) ในการพัฒนาทักษะ EF ให้แข็งแรง

Global Citizenship

GLOBAL CITIZENSHIP

หนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญของคนที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ตามที่ได้มีการประชุมหารือกันใน Word Economic Forum คือความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship) คนที่เป็นพลเมืองโลกจะสำนึกและเข้าใจโลกโดยกว้าง รู้บทบาทและหน้าที่ของตนในโลกนี้ โดยพลเมืองโลกที่ดีจะมีบทบาทในชุมชนของตนและทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อความสงบสุข ความยั่งยืน และเพิ่มโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาสกว่าตนเป็น ดังนั้นในระดับประถมศึกษานี้ทางโรงเรียนทับทองจึงได้นำแนวความคิดของเกษตรในเมืองมาจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรประถมศึกษาให้เด็กได้เรียนรู้เนื้อหาวิชาต่างๆ ผ่านกิจกรรมภายใต้แนวคิดเกษตรในเมือง มีจิตสำนึกในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ใช้เทคโนโลยีมาประกอบการเรียนการสอน รู้จักใช้เทคโนโลยีมาต่อยอดความรู้และพัฒนาทักษะของตนเองอย่างมีความรับผิดชอบและเป็นพลเมืองดิจิตัล (Digital Citizen) อย่างแท้จริง

Life long learner

LIFE LONG LEARNER

ด้วยเทคโนโลยีมีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดด ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในโลกใบนี้ ความเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learner) จึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่ทางโรงเรียนทับทองให้ความสำคัญมาก การจัดกระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียนทับทอง จึงเน้นการเปิดโอกาสให้เด็กได้สำรวจ ค้นหา เรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่างหลากหลายเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ EF ให้เด็กมีนิสัยที่อยากจะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการเรียนในโรงเรียน การทำงานเมื่อเรียนจบแล้ว หรือการดำเนินชีวิตของเขา คุณสมบัติการเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต จะต้องสร้างตั้งแต่เด็กยังเล็กอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัยที่ติดตัวเขาไป

ABC icon

หลักสูตรสถานศึกษา

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

urban farming green leaves

ร่วมกันสร้างชุมชนโรงเรียนทับทองให้เป็นโรงเรียนสีเขียว

“URBAN FARMING & SMART SCHOOL”

พันธมิตร