การเรียนการสอน

ระดับอนุบาล

การจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล

EF, Positive discipline and growth mindset

EF, POSITIVE DISCIPLINE AND GROWTH MINDSET

วิธีการสอนของโรงเรียนทับทองเพื่อให้หลักสูตรได้ประสิทธิภาพมากที่สุด เราจึงมีเป้าหมายที่จะพัฒนาทักษะสมอง Executive Functions of the Brain (EF) ของเด็กให้แข็งแรง โดยการใช้การสร้างวินัยเชิงบวก ให้เด็กมีกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) โดยธรรมชาติการเติบโตของสมองแล้วปฐมวัยคือวัยที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาทักษะสมอง EF ในระดับอนุบาลทางโรงเรียนจึงเน้นการจัดประสบการณ์เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ลงมือทำกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทักษะ EF พัฒนาได้อย่างเต็มที่ ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร ได้อธิบายไว้ว่า EF คือกระบวนการทางความคิด (กระบวนการทำงานของสมอง) ที่ประมวลประสบการณ์ในอดีต และสถานการณ์ในปัจจุบัน มาประเมิน วิเคราะห์ ตัดสินใจ วางแผน ริเริ่มลงมือทำ ตรวจสอบตนเอง และแก้ไขปัญหา ตลอดจนควบคุมอารมณ์ บริหารเวลา จัดความสำคัญ กำกับตนเอง และมุ่งมั่นทำ จนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ ทางโรงเรียนจึงเน้นให้คุณครูทุกคนใช้คำพูดเชิงบวกกับเด็ก โดยนำหลักการสร้างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline) ของ Dr. Katherine Kersey จากสหรัฐอเมริกามาใช้ และมีการอบรมหลักการนี้ให้แก่ผู้ปกครอง เพื่อทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนจะได้ใช้แนวทางเดียวกัน ภายใต้กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาทักษะสมอง EF ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนทับทองทุกคน

Global Citizenship

GLOBAL CITIZENSHIP

หนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญของคนที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ตามที่ได้มีการประชุมหารือกันใน Word Economic Forum คือความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship) คนที่เป็นพลเมืองโลกจะสำนึกและเข้าใจโลกโดยกว้าง รู้บทบาทและหน้าที่ของตนในโลกนี้ โดยพลเมืองโลกที่ดีจะมีบทบาทในชุมชนของตนและทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อความสงบสุข ความยั่งยืน และเพิ่มโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาสกว่าตนเป็น ดังนั้นในระดับอนุบาลทางโรงเรียนทับทองจึงได้นำแนวความคิดของเกษตรในเมืองมาจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรปฐมวัยให้กับเด็กๆ เป็นการเริ่มปูพื้นฐานในการทำงานร่วมกัน และให้เขามีจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม และเริ่มแนะนำการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมให้กับเด็กในวัยนี้

Life long learner

LIFE LONG LEARNER

ด้วยเทคโนโลยีมีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดด ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในโลกใบนี้ ความเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learner) จึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่จะต้องสร้างตั้งแต่วัยอนุบาลนี้ การจัดประสบการณ์ในระดับอนุบาลของโรงเรียนทับทอง จึงเน้นการเปิดโอกาสให้เด็กได้สำรวจ ค้นหา เรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่างหลากหลาย เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ EF โดยเฉพาะทักษะการกำกับตนเอง และทักษะการตั้งเป้าหมาย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นพื้นฐานให้เด็กๆ พร้อมจะรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ABC icon

หลักสูตรสถานศึกษา

ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560

ร่วมกันสร้างชุมชนโรงเรียนทับทองให้เป็นโรงเรียนสีเขียว

“URBAN FARMING & SMART SCHOOL”

พันธมิตร