การเรียนการสอน
ระดับอนุบาล
นัดเยี่ยมชมและขอค่าธรรมเนียมการศึกษา

การจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล

EF, postive discipline and growth mindset

วิธีการสอนของโรงเรียนทับทองเพื่อให้หลักสูตรได้ประสิทธิภาพมากที่สุด เราจึงมีเป้าหมายที่จะพัฒนาทักษะสมอง Executive Functions of the Brain (EF) ของเด็กให้แข็งแรง โดยการใช้การสร้างวินัยเชิงบวก ให้เด็กมีกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) โดยธรรมชาติการเติบโตของสมองแล้วปฐมวัยคือวัยที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาทักษะสมอง EF ในระดับอนุบาลทางโรงเรียนจึงเน้นการจัดประสบการณ์เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ลงมือทำกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทักษะ EF พัฒนาได้อย่างเต็มที่ ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร ได้อธิบายไว้ว่า EF คือกระบวนการทางความคิด (กระบวนการทำงานของสมอง) ที่ประมวลประสบการณ์ในอดีต และสถานการณ์ในปัจจุบัน มาประเมิน วิเคราะห์ ตัดสินใจ วางแผน ริเริ่มลงมือทำ ตรวจสอบตนเอง และแก้ไขปัญหา ตลอดจนควบคุมอารมณ์ บริหารเวลา จัดความสำคัญ กำกับตนเอง และมุ่งมั่นทำ จนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ ทางโรงเรียนจึงเน้นให้คุณครูทุกคนใช้คำพูดเชิงบวกกับเด็ก โดยนำหลักการสร้างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline) ของ Dr. Katherine Kersey จากสหรัฐอเมริกามาใช้ และมีการอบรมหลักการนี้ให้แก่ผู้ปกครอง เพื่อทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนจะได้ใช้แนวทางเดียวกัน ภายใต้กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาทักษะสมอง EF ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนทับทองทุกคน

Global citizenship

วิธีการสอนของโรงเรียนทับทองเพื่อให้หลักสูตรได้ประสิทธิภาพมากที่สุด เราจึงมีเป้าหมายที่จะพัฒนาทักษะสมอง Executive Functions of the Brain (EF) ของเด็กให้แข็งแรง โดยการใช้การสร้างวินัยเชิงบวก ให้เด็กมีกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) โดยธรรมชาติการเติบโตของสมองแล้วปฐมวัยคือวัยที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาทักษะสมอง EF ในระดับอนุบาลทางโรงเรียนจึงเน้นการจัดประสบการณ์เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ลงมือทำกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทักษะ EF พัฒนาได้อย่างเต็มที่ ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร ได้อธิบายไว้ว่า EF คือกระบวนการทางความคิด (กระบวนการทำงานของสมอง) ที่ประมวลประสบการณ์ในอดีต และสถานการณ์ในปัจจุบัน มาประเมิน วิเคราะห์ ตัดสินใจ วางแผน ริเริ่มลงมือทำ ตรวจสอบตนเอง และแก้ไขปัญหา ตลอดจนควบคุมอารมณ์ บริหารเวลา จัดความสำคัญ กำกับตนเอง และมุ่งมั่นทำ จนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ ทางโรงเรียนจึงเน้นให้คุณครูทุกคนใช้คำพูดเชิงบวกกับเด็ก โดยนำหลักการสร้างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline) ของ Dr. Katherine Kersey จากสหรัฐอเมริกามาใช้ และมีการอบรมหลักการนี้ให้แก่ผู้ปกครอง เพื่อทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนจะได้ใช้แนวทางเดียวกัน ภายใต้กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาทักษะสมอง EF ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนทับทองทุกคน

Lifelong learner

วิธีการสอนของโรงเรียนทับทองเพื่อให้หลักสูตรได้ประสิทธิภาพมากที่สุด เราจึงมีเป้าหมายที่จะพัฒนาทักษะสมอง Executive Functions of the Brain (EF) ของเด็กให้แข็งแรง โดยการใช้การสร้างวินัยเชิงบวก ให้เด็กมีกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) โดยธรรมชาติการเติบโตของสมองแล้วปฐมวัยคือวัยที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาทักษะสมอง EF ในระดับอนุบาลทางโรงเรียนจึงเน้นการจัดประสบการณ์เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ลงมือทำกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทักษะ EF พัฒนาได้อย่างเต็มที่ ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร ได้อธิบายไว้ว่า EF คือกระบวนการทางความคิด (กระบวนการทำงานของสมอง) ที่ประมวลประสบการณ์ในอดีต และสถานการณ์ในปัจจุบัน มาประเมิน วิเคราะห์ ตัดสินใจ วางแผน ริเริ่มลงมือทำ ตรวจสอบตนเอง และแก้ไขปัญหา ตลอดจนควบคุมอารมณ์ บริหารเวลา จัดความสำคัญ กำกับตนเอง และมุ่งมั่นทำ จนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ ทางโรงเรียนจึงเน้นให้คุณครูทุกคนใช้คำพูดเชิงบวกกับเด็ก โดยนำหลักการสร้างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline) ของ Dr. Katherine Kersey จากสหรัฐอเมริกามาใช้ และมีการอบรมหลักการนี้ให้แก่ผู้ปกครอง เพื่อทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนจะได้ใช้แนวทางเดียวกัน ภายใต้กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาทักษะสมอง EF ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนทับทองทุกคน

หลักสูตรสถานศึกษา

ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560

ร่วมกันสร้างชุมชนโรงเรียนทับทองให้เป็นโรงเรียนสีเขียว

“URBAN FARMING & SMART SCHOOL”