ระเบียบการรับสมัครนักเรียน

ระดับอนุบาล

 • : รับนักเรียนชาย - หญิง (ไป – กลับ จำนวนจำกัด)
 • : แบ่งเป็น 2 ภาคเรียนใน 1 ปีการศึกษา
 • : เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 15.30 น

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน

 • รูปถ่ายปัจจุบันนักเรียน
 • รูปถ่ายปัจจุบันผู้ปกครอง
 • สูติบัตร
 • ทะเบียนบ้าน
 1. ค่าเทอม

  ชำระปีละ 2 ภาคเรียน

 2. กิจกรรมตลอดหลักสูตร

  ชำระครั้งเดียว

 3. ค่าแบบฝึกทักษะ

  ระดับอนุบาล 1 - 3

 4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน

 5. ค่ารถโรงเรียน

  ถ้าใช้บริการ

 • ผู้ที่มารับนักเรียนจะต้องแสดงบัตรรับที่ทางโรงเรียนออกให้ พร้อมทั้งลงชื่อและเวลาที่มารับในสมุดรับทุกครั้ง
 • สำหรับผู้ปกครองที่ไม่สามารถมารับได้ในเวลาที่กำหนด โรงเรียนเปิดแผนกรับเลี้ยงนักเรียนทุกระดับชั้น หลังเลิกเรียนจนถึง 18.00 น. โดยมีคุณครูผู้ดูแล

การแต่งกายนักเรียนอนุบาล

ชุดนักเรียน

สวมถุงเท้าสั้นสีขาว รองเท้าหนังสีดำ หรือน้ำตาล หุ้มส้นติดกระดุม

ชุดกีฬา

สวมถุงเท้าสั้นสีขาว และรองเท้าผ้าใบสีสุภาพ (มีสีสันได้ไม่เกิน 20 % ของรองเท้า)

อายุนักเรียนระดับอนุบาล

เตรียมอนุบาล
รับเด็กอายุ 1 ปี 6 เดือน - 2 ปี

เตรียมอนุบาล
รับเด็กอายุ 1 ปี 6 เดือน - 2 ปี

อนุบาล 1

รับเด็กอายุ 3 ปี

อนุบาล 2

รับเด็กอายุ 4 ปี

อนุบาล 3

รับเด็กอายุ 5 ปี

พันธมิตร