ระเบียบการรับสมัครนักเรียนระเบียบการรับสมัครนักเรียนระดับอนุบาลระดับอนุบาลนัดเยี่ยมชมและขอค่าธรรมเนียมการศึกษานัดเยี่ยมชมและขอค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 15.30 นเรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 15.30 นแบ่งเป็น 2 ภาคเรียนใน 1 ปีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาคเรียนใน 1 ปีการศึกษารับนักเรียนชาย - หญิง (ไป – กลับ จำนวนจำกัด)รับนักเรียนชาย - หญิง (ไป – กลับ จำนวนจำกัด)

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน

หลักฐานการสมัคร

หลักฐานการสมัคร

รูปถ่ายปัจจุบันนักเรียน


รูปถ่ายปัจจุบันผู้ปกครอง


สูติบัตร


ทะเบียนบ้าน

Fees

Fees

1.ค่าเทอม ชำระปีละ 2 ภาคเรียน
2.กิจกรรมตลอดหลักสูตร ชำระครั้งเดียว
3.ค่าแบบฝึกทักษะ ระดับอนุบาล 1 – 3
4.ค่าเครื่องแบบนักเรียน
5.ค่ารถโรงเรียน ถ้าใช้บริการ

การรับนักเรียนกลับบ้าน

การรับนักเรียนกลับบ้าน

ผู้ที่มารับนักเรียนจะต้องแสดงบัตรรับที่ทางโรงเรียนออกให้ พร้อมทั้งลงชื่อและเวลาที่มารับในสมุดรับทุกครั้ง

แผนกรับเลี้ยง

แผนกรับเลี้ยง

สำหรับผู้ปกครองที่ไม่สามารถมารับได้ในเวลาที่กำหนด โรงเรียนเปิดแผนกรับเลี้ยงนักเรียนทุกระดับชั้น หลังเลิกเรียนจนถึง 18.00 น. โดยมีคุณครูผู้ดูแล

การแต่งกายนักเรียนอนุบาล

ชุดนักเรียน

สวมถุงเท้าสั้นสีขาว รองเท้าหนังสีดำ หรือน้ำตาล หุ้มส้นติดกระดุม

ชุดกีฬา

สวมถุงเท้าสั้นสีขาว และรองเท้าผ้าใบสีสุภาพ (มีสีสันได้ไม่เกิน 20 % ของรองเท้า)

อายุนักเรียนระดับอนุบาล