hero slider banner image

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก

โบรชัวร์โรงเรียนทับทอง

hero slider banner image

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก

โบรชัวร์โรงเรียนทับทอง

Tubtong 50 years

จากรุ่นสู่รุ่น

“อบอุ่น ปลอดภัย ได้ความรู้ คู่คุณธรรม”

คำขวัญของโรงเรียนทับทองตั้งแต่เปิดดำเนินการมาใน พ.ศ. 2514 จนถึงปัจจุบัน เรายังคงยึดมั่นให้โรงเรียนเป็นสถานที่อบอุ่น เสมือนบ้านหลังที่สองของเด็ก เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการเรียนรู้ และพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างมีคุณธรรมตั้งแต่เราเปิดสอนแค่ระดับอนุบาล จน พ.ศ 2528 ที่เราขยายระดับประถมศึกษา

icon

ทับทอง DNA

คือความมุ่งมั่นในการสร้างอนาคตของชาติ อย่างมีคุณภาพ เพียบพร้อมไปด้วยศีลธรรม และจริยธรรมอันดีงาม

icon

การเรียนการสอน

ภายใต้บริบทการเรียนการสอนแบบ Urban Farming & Smart School การเรียนการสอนเป็นแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาเด็กทุกคนได้เต็มตามศักยภาพ

icon

สร้างเสริมประสบการณ์

การจัดการเรียนรู้ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมทำให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ

XS