Urban Farming & Smart SchoolUrban Farming & Smart School

Urban Farming

ระดับอนุบาล

โครงการแยกขยะ

 • สร้างความตระหนักถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมและประเภทของขยะ
 • บูรณาการศิลปะและคณิตศาสตร์ผ่านการนำวัสดุเหลือใช้

โครงการทำปุ๋ยชีวภาพสำหรับเด็กเล็ก

 • สร้างความตระหนักถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยผ่าน ความสำคัญของดินและน้ำ
 • พัฒนาทักษะโดยการลงมือทำ

โครงการปลูกผักเพื่ออาหารที่สะอาด

 • สร้างความตระหนักถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมและอาหาร สะอาดโดยการสืบค้นและลงมือปฏิบัติ
 • ความสำคัญของอาหารสะอาดและวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

” กิจกรรมภายใต้บริบทของ Urban Farming จะเปิดโอกาสให้เด็กได้พัฒนาทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความมุ่งมั่นในการทำงาน รู้จักอดทน และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ “

ระดับประถม

เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจถึง ห่วงโซ่อาหาร การผลิตอาหารที่สะอาด การปลูกผักปลอดสารพิษ

โดยนำพื้นที่อันจำกัดในโรงเรียนทับทองมาสร้างให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เพื่อการบริโภคเองหรือจำหน่ายทั้งพืชผักสดและแปรรูปผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการเชิญชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการในกิจกรรมของนักเรียน เพื่อสอนและฝึกลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ โดยครูและนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมทำโครงการ มีการวางเป้าหมาย คิดวางแผน ลงมือทำ และติดตามผล โครงการนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้การปฏิบัติการจริงในการสร้างธุรกิจ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เป็นการบูรณาการ STEAM, Foundational Literacy & Competencies skills เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างองค์รวม

Urban Farming

Sสอนให้เด็กรู้จักเรียนรู้แบบบูรณาการ ตั้งแต่การนำขยะมาทำปุ๋ยเพื่อให้เกิดประโยชน์ ให้เด็กเข้าใจธรรมชาติมากขึ้น

Elementary Level

1-2

นักเรียนจะได้ศึกษาเรื่องราวพื้นฐานทางเกษตร ลงมือปลูกพันธุ์ไม้เล็กๆ และฝึกบันทึกข้อมูลที่ได้รับทั้งจากการเรียนทฤษฎีในห้องเรียนและการเยี่ยมชมภาคปฏิบัติของระดับชั้นประถมศึกษา 1 – 2 และเน้นหน่วยการเรียนด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ผ่านการทำงานจริง ตามพัฒนาการของวัย ทางด้านดนตรีนักเรียนจะได้รับการสอนพื้นฐานของทั้งดนตรีสากลและดนตรีไทย ทางด้านกายภาพเน้นทักษะพัฒนาการตามวัย

Elementary Level

3-6

ฝึกลงมือทำกิจกรรม Tubtong Urban Farming & Smart School เสมือนจริง ในรูปแบบหน่วยงานขององค์กร เรียนรู้การบริหารจัดการในแต่ละกลุ่ม

กลุ่มที่ 1 เทคโนโลยี และ สารสนเทศ

กลุ่มที่ 1 เทคโนโลยี และ สารสนเทศ

 • การบูรณาการเรียนรู้ผ่าน Stem ศึกษา
 • การเรียนรู้เทคโนโลยีผ่านการทำเกษตรในเมือง
 • พัฒนาทักษะด้านการค้นคว้าและ data analysis
 • พัฒนาทักษะ coding และ robotics ที่ช่วยในการทำเกษตร
 • พัฒนาทักษะเรื่องวิทยการการคำนวน

กลุ่มที่ 2 เกษตรกรรม

กลุ่มที่ 2 เกษตรกรรม

 • เรียนรู้เรื่องธรรมชาติและความสำคัญของ ดิน น้ำ และ พืช ผัก และการตลาดของผักอินทรีย์
 • พัฒนาทักษะโดยการลงมือทำแปลงผักเพื่อศึกษาธรรมชาติและวัฏจักรของพืชและแมลง
 • พัฒนาทักษะการยอมรับต่อปัญหาและการแก้ปัญหา การยืดหยุ่นทางความคิด
 • พัฒนาทักษะการค้นคว้าและจดบันทึก

กลุ่มที่ 3 การตลาดและการบริหาร จัดการ

No. 3: Marketing and Management

 • เรียนรู้เรื่องการตลาดและการบริหารจัดการต้นทุน กำไร การทำ market analysis
 • กระบวนการทำผลิตภัณฑ์ แปรรูปผลิตภัณฑ์ การทำ packaging จากเกษตรในโรงเรียน
 • Offline & Online Sales

กลุ่มที่ 1 เทคโนโลยี และ สารสนเทศ

 • การบูรณาการเรียนรู้ผ่าน Stem ศึกษา
 • การเรียนรู้เทคโนโลยีผ่านการทำเกษตรในเมือง
 • พัฒนาทักษะด้านการค้นคว้าและ data analysis
 • พัฒนาทักษะ coding และ robotics ที่ช่วยในการทำเกษตร
 • พัฒนาทักษะเรื่องวิทยการการคำนวน

กลุ่มที่ 2 เกษตรกรรม

 • เรียนรู้เรื่องธรรมชาติและความสำคัญของ ดิน น้ำ และ พืช ผัก และการตลาดของผักอินทรีย์
 • พัฒนาทักษะโดยการลงมือทำแปลงผักเพื่อศึกษาธรรมชาติและวัฏจักรของพืชและแมลง
 • พัฒนาทักษะการยอมรับต่อปัญหาและการแก้ปัญหา การยืดหยุ่นทางความคิด
 • พัฒนาทักษะการค้นคว้าและจดบันทึก

กลุ่มที่ 3 การตลาดและการบริหาร จัดการ

 • เรียนรู้เรื่องการตลาดและการบริหารจัดการต้นทุน กำไร การทำ market analysis
 • กระบวนการทำผลิตภัณฑ์ แปรรูปผลิตภัณฑ์ การทำ packaging จากเกษตรในโรงเรียน
 • Offline & Online Sales

Smart School

ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมจึงต้องมาจากสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถเชื่อมโยงความรู้ รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาและการดำรงชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ

ทางโรงเรียนได้ร่วมมือกับหน่วยงานชั้นนำของประเทศในการนำหลักสูตรที่พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการหุ่นยนต์ ร่วมกับทักษะด้านวิทยาการคำนวณ ส่งเสริมให้นักเรียนก้าวทันนวัตกรรมแห่งอนาคต บนพื้นฐานการเรียนรู้แบบ Problem-Based Learning (PBL) โดยการนำการเรียนรู้ที่เป็นการบูรณาการ STEM Education (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์) และกระบวนการทำงานร่วมกันแบบ PDCA หรือกิจกรรมพื้นฐานการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการดำเนินงาน แบบ4 ขั้นตอน คือ Plan-Do-Check-Act ​ซึ่งในวัยอนุบาลการทำกิจกรรมเริ่มจาก การเตรียมหลักความคิดอย่างมีเหตุและผล บนพื้นฐานของแนวคิดในระบบ Coding ผ่านการทำกิจกรรมที่หลากหลาย เป็นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กได้คิด ริเริ่ม ลงมือทำ อย่างสร้างสรรค์ บนพื้นฐานของการพัฒนาทักษะ EF มีการแนะนำความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับวัยที่ยังต้องเรียนรู้ผ่านการเล่นเป็นสำคัญ

ต่อเนื่องมาถึงระดับประถมศึกษาที่การเรียนรู้จะมีความเข้มข้นขึ้น มีการผสมผสานระหว่างสื่อการสอนที่เน้นปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน Active Learning และสื่อการเรียนมัลติมีเดียที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็น Coding, Robotics, วิทยาการคำนวณ ฯลฯ โดยจะสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม สร้างจิตสำนึกในการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง เตรียมพร้อมให้เด็กเป็นผบเมืองโลก (Global Citizenship) อย่างสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบ ซึ่งยังคงเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบและการแก้ปัญหาโดยใช้ทักษะด้านเทคโนโลยี ขั้นสูงขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้เป็นทักษะในการดำรงชีวิตและต่อยอดความรู้และทักษะ เพื่ออนาคตที่มั่นคงต่อไป