Slide thumbnailระเบียบการรับสมัครนักเรียนระเบียบการรับสมัครนักเรียนระดับประถมระดับประถมนัดเยี่ยมชมและขอค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 15.30 นแบ่งเป็น 2 ภาคเรียนใน 1 ปีการศึกษานัดเยี่ยมชมและขอค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 15.30 นแบ่งเป็น 2 ภาคเรียนใน 1 ปีการศึกษารับนักเรียนชาย - หญิง (ไป – กลับ จำนวนจำกัด)รับนักเรียนชาย - หญิง (ไป – กลับ จำนวนจำกัด)

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน

หลักฐานการสมัคร

หลักฐานการสมัคร

ใบรับรองและหลักฐานจากโรงเรียนที่เคยศึกษา


รูปถ่ายปัจจุบันนักเรียน


สูติบัตร


ทะเบียนบ้าน

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย

1.ค่าเทอม นโยบายยืนค่าเทอม 3 ปี
และโรงเรียน มีการเปลี่ยนแปลงค่าเทอม อ.1 ป.1 ป.4
2.กิจกรรมตลอดหลักสูตร ชำระครั้งเดียว
3.ค่ารถโรงเรียน ถ้าใช้บริการ
4.ค่าหนังสือและสมุด ชำระครั้งเดียวในภาคเรียนที่ 1 ทุกปี การศึกษา

การรับนักเรียนกลับบ้าน

การรับนักเรียนกลับบ้าน

1. ให้ผู้ปกครองลงชื่อรับนักเรียนในสมุดทุกครั้ง


2. ขอให้ผู้ปกครองมารับภายในเวลา 17.00 น. เนื่องจากมีครูดูแลถึงเวลา 17.00 น. เท่านั้น

การแต่งกายนักเรียนประถมต้น

ชุดนักเรียน

สวมถุงเท้าสั้นสีขาว รองเท้าหนังสีดำ หรือน้ำตาล หุ้มส้นติดกระดุม

ชุดกีฬา

สวมถุงเท้าสั้นสีขาว และรองเท้าผ้าใบสีสุภาพ (มีสีสันได้ไม่เกิน 20 % ของรองเท้า)

ชุดลูกเสือสำรอง

ผู้ชายสวมถุงเท้ายาว-รองเท้าสีกากี
ผู้หญิงสวมถุงเท้าสั้น-หุ้มส้นสีดำ

การแต่งกายนักเรียนประถมปลาย

ชุดนักเรียน

สวมถุงเท้าสั้นสีขาว รองเท้าหนังสีดำ หรือน้ำตาล หุ้มส้นติดกระดุม

ชุดกีฬา

สวมถุงเท้าสั้นสีขาว และรองเท้าผ้าใบสีสุภาพ (มีสีสันได้ไม่เกิน 20 % ของรองเท้า)

ชุดลูกเสือสามัญ

ผู้ชายสวมถุงเท้ายาว-รองเท้าสีกากี
ผู้หญิงสวมถุงเท้าสั้น-หุ้มส้นสีดำ

อายุนักเรียนระดับประถม