2514

“Warm, Safe, Brilliant, and Virtuous”

จากรุ่นสู่รุ่น...

คำขวัญของโรงเรียนทับทองตั้งแต่เปิดดำเนินการมาใน พ.ศ. 2514 จนถึงปัจจุบัน เรายังคงยึดมั่นให้โรงเรียนเป็นสถานที่อบอุ่น เสมือนบ้านหลังที่สองของเด็ก เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการเรียนรู้ และพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างมีคุณธรรมตั้งแต่เราเปิดสอนแค่ระดับอนุบาล จน พ.ศ 2528 ที่เราขยายระดับประถมศึกษา

การพัฒนาโรงเรียนยังเป็นไปอย่างต่อเนื่องให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ และสังคม แต่ไม่ว่าการเดินทางจะเป็นเช่นไร โรงเรียนทับทองจะยังคงเป็น บ้านที่ “อบอุ่น ปลอดภัยได้ความรู้ คู่คุณธรรม” ให้กับเด็กๆ ชาวทับทองเสมอ

ทับทอง DNA

Vision & Mission

Vision & Mission

เด็กทับทองมีคุณสมบัติที่ดีพร้อมที่จะเผชิญโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง


เด็กทับทองรู้จักตัวตน เคารพสังคมและผู้อื่น โดยสามารถควบคุมอารมณ์ได้ เป็นอย่างดี เด็กทับทองสามารถคิดเป็น ทำงานเป็น เรียนรู้ แก้ปัญหา อยู่กับ คนอื่นได้เป็นอย่างดี และหาความสุขเป็นเด็กทับทองมีความเป็นพลเมืองโลก


  1. มีจริยธรรมที่ดี (Morality)
  2. เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learner)
  3. ตัดสินใจอย่างชาญฉลาด (Make The Best Decision)
  4. คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม (Social Responsibility)
  5. มีจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Responsibility)

ปรัชญาสู่ความเป็นเลิศ

ปรัชญาสู่ความเป็นเลิศ

เน้นเรื่องความสมดุลทางกาย ใจ และความฉลาดทางอารมณ์ ร่างกายที่สมบูรณ์ (Physicals Holistic Well Being)


การรู้จักตัวตนและความถนัดของตัวเอง Self value


สร้างบุคลิกภาพเฉพาะตัว เพราะเด็กแต่ละคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตน


สามารถสร้างเป้าหมายที่ชัดเจนและมุ่งสู่จุดหมาย

ครูคุณภาพ

ครูคุณภาพ

Learner: เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
Example: เป็นแบบอย่างที่ดี
Attempt: มีความพยายามที่จะสร้างและพัฒนาคน
Creativity: มีความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัย อยู่เสมอ
Professional: มีความเป็นครูมืออาชีพ
Human Relation: มีความเข้าอกเข้าใจในตัวนักเรียน เพื่อนร่วมงาน และผู้ปกครอง
Personality: มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการดูแลเด็กวัยนั้นๆ
Good Listener: เป็นผู้ฟังที่ดี