โครงงาน “สิ่งประดิษฐ์จากพลังงาน” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โครงงาน “สิ่งประดิษฐ์จากพลังงาน”

ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการทำโครงงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยในการจัดทำโครงงาน จะมีคุณครูประจำชั้นคอยให้ข้อมูล และคำแนะนำต่าง ๆ ให้กับนักเรียน เพื่อเลือกสิ่งที่นักเรียนสนใจที่สุดเพื่อมาจัดทำโครงงาน โดยเรื่องที่นักเรียนชั้นป.5 เลือกคือ “โครงงานสิ่งประดิษฐ์จากพลังงาน” ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่ม Amazing เครื่องพ่นไอน้ำ – ผลงาน “เครื่องพ่นไอน้ำสุดเฟรช”

2. กลุ่ม กังหันมหัศจรรย์ – ผลงาน “กังหันลมสุดแสนเย็น”

3. กลุ่ม พลังงานแสนดี – ผลงาน “เรือมหัศจรรย์”

4. กลุ่ม Super solar – ผลงาน “Fantastic solar car”

5. กลุ่ม Turbine จากพลังงานน้ำ – ผลงาน “Water Wheel”

โดยในทุกโครงงานจะเน้นการใช้พลังงานหลากหลายประเภทมาสร้างสรรค์ผลงาน และบูรณาการกับวิชาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคม คณิตศาสตร์ และศิลปะ ทั้งยังได้พัฒนาทักษะให้กับเด็ก ๆ อย่างรอบด้าน
Share This