โครงงาน “มหัศจรรย์จากวัสดุธรรมชาติ” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โครงงาน “มหัศจรรย์จากวัสดุธรรมชาติ”

ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการทำโครงงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยในการจัดทำโครงงาน จะมีคุณครูประจำชั้นคอยให้ข้อมูล และคำแนะนำต่าง ๆ ให้กับนักเรียน เพื่อเลือกสิ่งที่นักเรียนสนใจที่สุดเพื่อมาจัดทำโครงงาน โดยเรื่องที่นักเรียนชั้นป.3 เลือกคือ “โครงงานมหัศจรรย์จากวัสดุธรรมชาติ” ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่ม 1 – ผลงาน “สวนแนวตั้ง”

กลุ่ม 2 – ผลงาน “ถุงดับกลิ่นจากกากกาแฟ”
กลุ่ม 3 – ผลงาน “ชามจากกะลามะพร้าว”
กลุ่ม 4 – ผลงาน “สีผสมอาหารแบบผง”
กลุ่ม 5 – ผลงาน “วัสดุกันกระแทกจากขุยมะพร้าว”
กลุ่ม 6 – ผลงาน “เชือกกล้วยสานสร้างสรรค์”
ทุกโครงงานได้แรงบันดาลใจมาจากการศึกษา ค้นคว้า และการสังเกตวัสดุธรรมชาติรอบตัวที่ไม่ได้ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เด็ก ๆ จึงได้รังสรรค์ผลงานแต่ละชิ้นขึ้นมา เพื่อนำความรู้จากการศึกษาค้นคว้ามาต่อยอดและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมยังได้พัฒนาทักษะ EF ให้แข็งแรง และทำให้รู้คุณค่าของวัสดุธรรมชาติรอบตัวมากยิ่งขึ้น
Share This