โครงงาน “มหัศจรรย์จากวัสดุธรรมชาติ” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โครงงาน “มหัศจรรย์จากวัสดุธรรมชาติ” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โครงงาน “มหัศจรรย์จากวัสดุธรรมชาติ” ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการทำโครงงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยในการจัดทำโครงงาน จะมีคุณครูประจำชั้นคอยให้ข้อมูล และคำแนะนำต่าง ๆ ให้กับนักเรียน เพื่อเลือกสิ่งที่นักเรียนสนใจที่สุดเพื่อมาจัดทำโครงงาน...
โครงงาน “พืชสมุนไพร” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

โครงงาน “พืชสมุนไพร” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

โครงงาน “พืชสมุนไพร” ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการทำโครงงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยในการจัดทำโครงงาน จะมีคุณครูประจำชั้นคอยให้ข้อมูล และคำแนะนำต่าง ๆ ให้กับนักเรียน เพื่อเลือกสิ่งที่นักเรียนสนใจที่สุดเพื่อมาจัดทำโครงงาน โดยเรื่องที่นักเรียนชั้นป.4...
โครงงาน “สิ่งประดิษฐ์จากพลังงาน” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โครงงาน “สิ่งประดิษฐ์จากพลังงาน” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โครงงาน “สิ่งประดิษฐ์จากพลังงาน” ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการทำโครงงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยในการจัดทำโครงงาน จะมีคุณครูประจำชั้นคอยให้ข้อมูล และคำแนะนำต่าง ๆ ให้กับนักเรียน เพื่อเลือกสิ่งที่นักเรียนสนใจที่สุดเพื่อมาจัดทำโครงงาน โดยเรื่องที่นักเรียนชั้นป.5...
โครงงาน “คอสเพลย์แบบไทย” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โครงงาน “คอสเพลย์แบบไทย” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โครงงาน “คอสเพลย์แบบไทย” ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการทำโครงงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยในการจัดทำโครงงาน จะมีคุณครูประจำชั้นคอยให้ข้อมูล และคำแนะนำต่าง ๆ ให้กับนักเรียน เพื่อเลือกสิ่งที่นักเรียนสนใจที่สุดเพื่อมาจัดทำโครงงาน โดยเรื่องที่นักเรียนชั้นป.6...